Müverrihûn Mikâil Bayram

kaynakca

KAYNAKÇA

                  A.   Mikâil Bayram'ın Kitapları

BAYRAM, Mikâil (1968), îslâm İnkılâbının Programı, İstanbul: yy.

BAYRAM, Mikâil (1971), Konya Yusuf Ağa Kütüphanesindeki Farsça Yazma Eserler Kataloğu, Konya: yy.

BAYRAM, Mikâil (1971), SarâyîDîvânçesi, Konya: Damla Ofset.

BAYRAM, Mikâil (1981), Anadolu'da Telif Edilen îlk Eser Keşfu'l-Akabe, Konya: Hayra Hizmet Vakfı yay.

BAYRAM, Mikâil (1987), Bâcıyân-ı Rûm Konya: Damla Ofset Matbaacılık.

BAYRAM, Mikâil (1991), Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtı'nın Kuruluşu, Konya: Damla Matbaacılık.

BAYRAM, Mikâil (1993), Şeyh Evhadü-din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Tarikatı, Konya: Damla Matbaacılık

BAYRAM. Mikâil (1994),Fatma Bacı ve Bâcıyân- Rûm (Anadolu Bacıları Teşkilatı)

Konya; (2008), İstanbul: NKM; aynı kitap (1380), Cünbüş-ı Zenân-i Anatolu, trc.Dâvud Vefâi - Hüccetullah Cûdegî, Tahran.

BAYRAM, Mikâil (1995), Ahi Evren, Tasavvufi Düşüncenin Esasları, Ankara: TDV yay.

BAYRAM, Mikâil (1995), Fil Olayı'nın Mahiyeti (Fil Suresinin Yeni Bir Yorumu), Ankara: Fecir yay.

BAYRAM, Mikâil (1996), Ahi Evren, îmanın Boyutları (Metâli'ü'l-Iman), Konya: Damla Ofset Matbaacılık.

BAYRAM, Mikâil, (2001), Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, İstanbul: Bayrak Matbaası.

BAYRAM, Mikâil (2002), Sarâyî Dîvânı Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.

BAYRAM, Mikâil (2009), Danişmend Oğulları Devletin Bilimsel ve Kültürel Mirası, Konya: y.y.

BAYRAM, Mikâil (2003), Hüseyin B. Mansur El - Hallac, Konya: Damla Ofset.

BAYRAM, Mikâil (2004), Destursuz Bağdan Üzüm Yiyenler, Konya: Kömen Yay.

BAYRAM, Mikâil (2005), Sosyal ve Siyasî Boyutlarıyla Ahi Evren- Mevlana Mücadelesi, Konya: NKM;. (2006) Konya: Kömen yay.

BAYRAM,Mikâil (2005), Şeyh Evhadü-Din Hâmid El- Kirmanî ve Menakıb-Nâmesi, y.y: Kardelen yay.; (2008) İstanbul, NKM yay.

BAYRAM, Mikâil (2008), Selçuklular Devrinde Konya'da Dini ve Fikri Hareketler, İstanbul: NKM.

              B.   Mikâil Bayram'ın Hikayesi

BAYRAM, Mikâil (1987), "Keyf Bunun Harasındadır", Kelime, S.12, s. 3.

              C. Mikâil Bayram'ın Makaleleri

BAYRAM, Mikâil (Eylül 1978), "Ahi Evren Kimdir?", Türk Kültürü, S. 191, s. 658-668.

BAYRAM, Mikâil (Mart-Nisan 1979), "Baba İshak Olayının Gerçek Sebebi ve Ahi Evren ile İlgisi", Diyanet Dergisi, XVIII/2, s. 69 - 78.

BAYRAM, Mikâil (Eylül 1979),"Sultan Fatih'de Sadruddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı", Hareket, s. 13-16.

BAYRAM, Mikâil (1979), "Anadolu'da Te'lif Edilen İlk Eser 'Kaşfal-Akabe", İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, VII/3-4, s. 271-307

BAYRAM, Mikâil (1981), "Anadolu Selçuklularından Günümüze Din Eğitimi",

Atatürk'ün 100. Doğum Yılında Türkiye 1. Din Eğitimi, Semineri, (Ankara, 23 - 25 Nisan 1981) , İlahiyat Vakfı Yay., Gelişim Matbaası, Ankara 1981, s. 49-53.

BAYRAM, Mikâil (1981), "Anadolu Selçukluları Devrinde Anadolu Bacıları ( Bacıyân-

Rum) Örgütünün Kurucusu Fatma Bacı Kimdir? " Belleten, XLV/2, s. 457-472.

BAYRAM, Mikâil (1982), "Ahi Evren'in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tespiti" , Tarih Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin Hatıra Satısından Ayrı Basım, S. 12, s. 521-540.

BAYRAM, Mikâil (1983), "Sadru'd-din Konevî ile Ahi Evren Şeyh Nasuri'd-din

Mahmut'un Mektuplaşması", S.Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.2, s.

BAYRAM, Mikâil (1984), "İbni Sina ve Ahi Evren", İbn-i Sina Ölümünün Bininci Yıl Armağanı, Ankara, s. 481-487.

BAYRAM, Mikâil (1986), "Anadolu Selçukluları Zamanında Ahi Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi", Kelime, S. 3, Konya, s. 43 - 54. Aynı makale (1986); Ahilik ve Esnaf Konferansları ve Seminerler Metinler Tartışmalar, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği yay., İstanbul, s. 175-185.

BAYRAM, Mikâil (1986), "Devrinin Fikir Akımlarında Nasreddin Hocanın Yeri", Kelime, S. 4, Konya, s. 26-32

BAYRAM, Mikâil (1986), "Ahi Evren - Mevlâna İhtilafının Mahiyeti ve Boyutları", Kelime, S. 4, Konya, s. 26-28.

BAYRAM, Mikâil (1986), "Yunus Emre Eskişehirli (Sivrihisarlı) Olabilir mi?", Kelime, S. 7, Konya, s. 40-44.

BAYRAM, Mikâil (1987), "XIII. Asır Başlarında Maveraünnehir'de Faaliyet Gösteren Bir Bahşi İle İlgili Bir Haber", Kelime, S.8, Konya, s. 36-38.

BAYRAM, Mikâil (1987), "Evahadu'd-dîn Hamid el- Kirmânî", Kelime, S.12, Konya, s. 35-37.

BAYRAM, Mikâil (1987), "Selçuklular Zamanında Tokat ve Yöresinde İlmî ve Fikrî

Faaliyetler", Türk Tarihinde Kültüründe Tokat Sempozyumu ( Tokat, Temmuz 1986), Ankara, s. 30-37.

BAYRAM, Mikâil (1988), Pervaneoğulları Zamanında İlmî Çalışmalar", Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, 19 Mayıs Üniversitesi yay. Samsun, s. 383­387.

BAYRAM, Mikâil (1999), "Narhcı Hasan Çelebi'nin 'Mesalihü'l- Müslimin ve Menafi'ül- Müminin' Adlı Eseri ve Ali Emirî Efendi'nin Eser Hakkındaki Notları", XI. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, TTK yay. , Ankara, s. 68-69.

BAYRAM, Mikâil (1991), "Baciyân-ı Rum ( Anadolu Bacıları ) Hakkında Bazı Yeni Kaynaklar", X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (1990), TTK yay., Ankara, s. 967-973.

BAYRAM, Mikâil (1991), "Selçuklular Zamanında Tokat ve Malatya Yöresinin Fikrî ve Kültürel Yapısı ve Siyasî Boyutları", Türk Dünyası Araştırmaları, S.72, İstanbul, s. 87-98

BAYRAM, Mikâil (1991), "Tarih ve Tarihçi", Soruşturma (Tarih- Siyer), Sor yay. , Ankara, s. 81-100.

BAYRAM, Mikâil (1992), "Selçuklular Zamanında Antalya'da Ahiler", Antalya IV.

Selçuklu Semineri (Bildirileri) (Antalya 1-14 Mart 1992), Antalya Valiliği yay., Antalya, s. 44-49

BAYRAM, Mikâil (1992), "Yunus Emre'nin Tasavufî Meşrebi Cemal- Perestlik", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1, Konya, s. 185-196.

BAYRAM, Mikâil (1993), "Beş asır Önce Yapılmış Tenkildi Bir Metin Neşri (Edition Critic) Üzerine", S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya, s. 163-168.

BAYRAM, Mikâil (1993), "Dört Halife Devrinde İctihadın Boyutları ve Ekonomik Sonuçları", Haksöz Aylık Dergi, S. 26, İstanbul, s. 2-25

BAYRAM, Mikâil (1993), "Selçuklular zamanında Malatya'da İlmî veFikrî Faaliyetler", I- IIMillî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, (Konya 20-21 Mayıs 1991), Selçuklu Araştırmaları merkezi yay. , Konya, s. 119-124.

BAYRAM, Mikâil (1991), "Ereğli'de Medfun Olan Şeyh Şihabü'd- din Makbul Kimdir?", III. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, (Konya 20-22 Mayıs 1993), Selçuklu Araştırmaları Merkezi yay., Konya, s. 119-126.

BAYRAM, Mikâil (Aralık 1994), "Üç Edib: Celal Emrem, Kemal Kürkçüoğlu, Mehmet Çavuşoğlu", Yedi İklim, VII/57, s. 118-119.

BAYRAM, Mikâil (1994), " Selçuklular Zamanında Anadolu'da Bazı Yöreler Arasındaki Farklı Kültürel Yapılanma ve Siyasi Boyutları", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. I, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay. , Konya, s. 79-92.

BAYRAM, Mikâil (Aralık 1994), "Selçuklular Zamanında Konya'da Kültürel Faaliyetler", Yedi İklim, VII/57, İstanbul, s. 171-180.

BAYRAM, Mikâil (1995), " Fil Olayı ve Fil Suresi Hakkında Yeni Bir Yorum", I. Kuran Sempozyumu, Ankara, s. 171-180.

BAYRAM, Mikâil (1994), " Alanya ve Çevresindeki Bazı Selçuklu Devri Kitabeleri ve Düşündürdükleri", Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri (Alanya 1994), Alanya, s. 309-311.

BAYRAM, Mikâil (1996), "Anadolu Selçukluları Zamanında Bilimsel Zihniyet ve Bilimin İşe (Üretime) Dönüştürülmesi Anlayışı ve Uygulaması", Ahilik Kültür Haftası 1995 Yılı İstanbul Paneli, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yay. İstanbul, s.13-23

BAYRAM, Mikâil (1996), "Anadolu'da Te'lif Edilen İlk Türkçe Eser Meselesi", V. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, (Konya 25-26 Nisan 1995), Selçuklu Araştırmaları Merkezi yay. Konya, s. 95-100; aynı makale (1999), Uluslararası III. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (Ankara 1993), Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara, s.585-593

BAYRAM, Mikâil (1996), "Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Hoca Ahmed-İ Yesevi'nin Rolü", Ahmed-İ YesevîHayatı- Eserleri- Tesirleri, İstanbul, s. 533­545.

BAYRAM, Mikâil (1996), "Eğitim ve Kültür Ocağı Olarak Ahi Teşkilatı", İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu 2, İslamî İlimler Araştırma vakfı yay., İstanbul, s. 121-127.

BAYRAM, Mikâil (21 Mart 1997), "Ebü'r Reyhân el- Beyrûnî'nin 'Nevruz' Hakkındaki Bazı Tesbitleri", Türk Kültüründe Nevruz Paneli Bildirisi, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, (Konya).

BAYRAM, Mikâil (Ocak 1997), "Kur'âni Tefekkür Açısından Nâsih Mensuh Olayı", Fecre Doğru, Yıl:2, S. 15, Ankara, s. 30-33.

BAYRAM, Mikâil (1997), "Selçuklu Veziri Kadı İzzettin Tarafından Düzenlenen Bir

Vakıfname", Ata Dergisi, S. VII, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi yay., Konya, s.47-53.

BAYRAM, Mikâil (1998), "Anadolu Selçukluları Devrine Ait Bir Yapı Kitâbesi ve

Düşündürdükleri", Antalya Selçuklu Semineri Bildiriler/Seçkiler, Antalya İl Kültür Müdürlüğü yay. , Antalya, s. 25-27

BAYRAM, Mikâil (1998), "Anadolu Selçukluları Tababeti İle İlgili Bazı Notlar", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 4, İstanbul, s. 149-152.

BAYRAM, Mikâil (1998), "Kuranda İlk İnsan Müzakere Raporu", Kur'an Kıssalarının

Anlam ve Değeri(IV Kuran Haftası Kuran Sempozyumu), (Ankara 17-18 Ocak 1998) Fecr yay. , Ankara s. 237-241.

BAYRAM, Mikâil (8 Ekim1998), "Timur'un İstanbul'u Fethi Planı ve Çalışmaları", Konya Postası, Yıl:1, S.14, Konya, s. 5?

BAYRAM, Mikâil (12 Ekim 1999), "Ahi Evren Hakkında Yeni Bilgiler ve Yeni Belgeler", İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Ahilik Kültür Haftası 1999 Yılı Paneli, İstanbul

BAYRAM, Mikâil (1999, "Anadolu Selçukluları Zamanında Konya'da Dini ve Fikri

Hareketler", Dünden Bugüne Konya'nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya, s.1-59

BAYRAM, Mikâil (1999) "Anadolu Selçukluları Zamanında Konya'nın Yeniden

Kurulması ve Gelişmesi", Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir, s. 14-22

BAYRAM, Mikâil (1999, "Hacı Bektaş-İ Horasanî Hakkında Yeni Kaynak Araştırması", Osmanlı, VII, Yeni Türkiye yay., Ankara, s. 51-56

BAYRAM, Mikâil (1999),"Kur'anın Öngördüğü Ekonomik Yapılanmanın Temel Esasları ve Bunun Stratejisi Üzerine", Haksöz Aylık Dergi, S. 98, İstanbul, s. 35-39.

BAYRAM, Mikâil (1999),Şehriyar'ın Ardından", Şehriyar Armağanı, Tahran ( Adını tespit ettiğimiz bu makaleye ulaşamamış bulunmaktayız)

BAYRAM, Mikâil (2000), Lala Mustafa Paşa'nın Gaziantep'teki Vakıfları", Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, (Gaziantep 22 Ekim 1999), Gaziantep, s.15-22.

BAYRAM, Mikâil (2000), Kur'an'ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu (Tebliğler ve Müzakereler) (Bursa 8-10 Kasım 1996), Bayrak yay., İstanbul, s. 43-55.

BAYRAM, Mikâil (2000), "Selçuklular Zamanında Kayseride Evhadi Dervişler", III.

Kayseri ve Yöresi Tarihi Sempozyumu,(Kayseri, 06-07 Nisan 2000), E.Ü. Kayseri ve Tarihi Araştırmaları Merkezi yay., Kayseri, s. 43-55.

BAYRAM, Mikâil (2001), "Anadolu Selçukluları'nda Devlet Yapısının Şekillenmesi", Cogito, S.29, Yapı Kredi yay., İstanbul, s. 61-72.

BAYRAM, Mikâil (2005), "State Formation Among The Seljuks of Anatolia", Translated Gary Leiser, Mesogeios, Vol. 25-26, p. 61-72

BAYRAM, Mikâil (2001), "Anadolu Selçukluları'nda Türk, İranlı ve Rum Halkları Arasında Siyasi İttifakın Kurulması", Aşina, S. 1, Ankara, s. 15-19

BAYRAM, Mikâil (Aralık 2001), "Hümanizm ve Mevlana", İktibas, S. 276, s. 51-52

BAYRAM, Mikâil (Kasım 2001), "Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?", Vuslat, S. 5, İstanbul

BAYRAM, Mikâil (2001), "Sadru'u-Din Konevî Kütüphanesi ve Kitapları", Marife, Yıl:1,

5.   2, Konya, s. 179-186; aynı makale (2002), Bilgi Yolu Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Dergisi, Yıl:2, S.:2, (Konya), s.49-55.

BAYRAM, Mikâil (2001), "Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 10, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay., Konya, s. 1-11; agm (2001), Cem Dergisi, S. 114, İstanbul, s. 21-22; (2002), Türkler, C. VII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 258-263.

BAYRAM, Mikâil (1999), "Kur'anın Öngördüğü Ekonomik Yapılanmanın Temel Esasları ve Bunun Stratejisi Üzerine", Haksöz Aylık Dergi, S. 98, İstanbul, s. 35-39.

BAYRAM, Mikâil (2001), "Uc Beği Mehmet Bey Kimdir?", I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi(Konya 11- 13 Ekim 2000), Konya, s. 155-162

BAYRAM, Mikâil (2002), "Bacıyân- Rum (Anadolu Bacıları) ve Fatma Bacı", Türkler, C.

6,  Yeni Türkiye yay., Ankara, s. 365-379.

BAYRAM, Mikâil (Ocak 2002), "Ekonomik Yapılanmanın Temel Esasları", Vuslat, S. 7, İstanbul

BAYRAM, Mikâil (2002), "Türkiye Selçuklularında Devlet Yapısının Şekillenmesi", Türkler, C. 7, Yeni Türkiye yay., Ankara, s. 169-175.

BAYRAM, Mikâil (2002), "Türkiye Selçukluları Uc Beği Denizlili Mehmet Bey", Türkler, C. 6, Yeni Türkiye yay., Ankara, s. 294-297.

BAYRAM, Mikâil (2003), "Danişmendoğulları Devleti'nin Dini Siyaseti", IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (Kayseri 10-11 Nisan 2003), Kayseri, s.

BAYRAM, Mikâil (Şubat 2003), "Sultanlar Muallimi Şeyh Mecdüddin İshak", Selçuk İletişim, S. 51, Konya, s. 7.

BAYRAM, Mikâil (2004), "Ahi Evren Hâce Nasîrü'd-din İle Alâü'd_din Çelebi'nin

Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti", İstem Dergisi, S. 3, S.Ü. İlahiyat Fakültesi yay., Konya, s. 35-57.

BAYRAM, Mikâil (2005), "Danişmendoğulları Devleti'nin Dinî ve Millî Siyaseti",

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 18, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay., Konya, s. 131-147.

BAYRAM, Mikâil (2005), "Hâce Nasîrüddin Muhammed Et-Tûsî'nin İntihalciliği", S.Ü.İlahiyatFakültesi Dergisi, Konya, s. 7-18

BAYRAM, Mikâil (Temmuz 2005), "Moğol İşgali, İşbirliği Yapanlar ve Direnenler

Selçuklu Döneminde Kalenderî - Ahi Çatışması", Bilim ve Gelecek Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, S. 17, İstanbul, s. 35-40

BAYRAM, Mikâil (2005), "Selçuklular Zamanında Kalenderler İle Ahiler Arasındaki

İlişkiler", Bilgi Yolu Türk Kütüphanecileri Derneği Konya Şubesi Dergisi, S. 7, Konya, s. 8-14

BAYRAM, Mikâil (Aralık 2005), "Türkiye Selçukluları Zamanından Günümüze Din

Eğitimi", Bilgi Yolu Türk Kütüphanecileri Derneği Konya Şubesi Dergisi, S. 8, Konya, s. 154-156.

BAYRAM, Mikâil (Aralık 2008), "Ahiliğin Bilimsel Temelleri", İktibas, S. 360, Ankara, s. 17-22 aynı makale değişik adla (1996), "Anadolu Selçukluları Zamanında Bilimsel Zihniyet ve Bilimin İşe (Üretime) Dönüştürülmesi", Ahilik Kültür Haftası 1995 Yılı İstanbul Paneli, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yay. İstanbul, s.13-23

BAYRAM, Mikâil (t.y.), "Ahi Evren'de Melami temayüller", AKA (Akademik Kültür Araştırmaları), Yıl:1, S. 2, Konya, s. 4-85

BAYRAM, Mikâil (1986), "Robert Olson'un Hisaru Mavsil ve'l-alakatü'l-Osmaniyetü'l- Farisiye" (1718-1743) Riyad1403/1983 Adlı Eserin Arapçaya Yapılan Tercümesinin Tanıtımı", Osmanlı Araştırmaları, V, İstanbul, s. 268-270.

BAYRAM, Mikâil (1991), "Tasavvufi İran Edebiyatı'nın Bilinmeyen En Eski Kaynaklarından Biri", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 6, Konya, s. 95-100.

BAYRAM, Mikâil (1997), "Abdu'l-Kahir el-Bağdadî ve 'et-Tekmile fi'l-hisâb' Adlı Eseri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 4, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay., Konya, s. 11-19.

BAYRAM, Mikâil (Nisan 1997), "Baba İlyas-ı Horasanî ve 'Cihâd-Nâme'si", Cem, s. 50­52.

BAYRAM, Mikâil (1999), "Bir Osmanlı Seyyahı Hace Hâtib Mahmud ve Seyahatü'l- Kübra ve Müfredatü'l-Etibba Adlı Eseri", Uluslar Arası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, (Konya 7-9 Nisan 1999), Konya, s. 251-255.

BAYRAM, Mikâil (2002), "Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında Yeni Bir Kaynak", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 12 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Konya, s. 39-56

BAYRAM, Mikâil (1981) "Babailer İsyanı Üzerine",Hareket, S. 23, Emek Matbaacılık, İstanbul, s. 16-28

BAYRAM, Mikâil (1986) Menakıb'ul Kudsiyye'nin Neşri Hakkında Kelime, S. 2, Konya, s. 28-31.

BAYRAM, Mikâil,(Şubat 1992)"Usta Bir İntihalci ve Eseri (İslamiyet ve Türkler)", Tarih ve Toplum, S. 98, İstanbul s. 59-62

BAYRAM, Mikâil (1991)"Tarih ve Tarihçi" Soruşturma (Tarih-Siyer), Sor yay., Ankara s. 83-90

              D.  Diğer Makaleler

SOLMAZ Sefer (2009), "Prof. Dr. Mikâil Bayram'ın Hayatı ve Eserleri", Selçuklu'dan Osmanlı 'ya Bilim, Kurgu, Sanat, Prof. Dr. Mikâil Bayram Armağanı, Konya: Kömen yay., s.5-21

ATALAR M. Kürşad-SANCAR Celal (Ekim 1997), "Mikâil Bayram İle İslam Tarihi Üzerine Röportaj", İktibas, S. 226, s. 13-21.

ŞAHİN Bekir (2009), " Mikâil Bayram'ın Defterleri", Selçuklu'dan Osmanlı 'ya Bilim,

Kurgu, Sanat, Prof. Dr. Mikâil Bayram Armağanı, Konya: Kömen yay., s.379- 383

DEMİRCİ Mustafa (2009), "Mikâil Bayram'ı Hatırlarken", Selçuklu'dan Osmanlı 'ya

Bilim, Kurgu, Sanat, Prof. Dr. Mikâil Bayram Armağanı, Konya: Kömen yay., s 1-3.

              E.   Tezler

ÇETİN, Dudu (2003), "Prof. Dr. Mikâil Bayram Hayatı-Eserleri-Fikirleri", Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Konya.

             F.   Mülakatlar

15-20 Mart 2010 tarihleri arasında Prof. Dr. Mikâil Bayram ile yapılan mülakat.

15-20 Mart 2010 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Sefer Solmaz ile yapılan mülakat.